bgdeen

За нас

     ДП „БГЦПО“ клон Царево е създаден със  съдействието на германски експерти по Европейски проект. Насърчаване на професионалното обучение за възрастни и заетостта в Република България съгласно който са изградени и функционират четири центъра за професионално обучение в Плевен, Пазарджик, Стара Загора и Смолян.

     Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” /съкратено ДП „БГЦПО“ / е създадено с Указ № 126 от 01.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта.Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата на които се определят от Министъра на труда и социалната политика. На този етап ДП „БГЦПО“ има клонове в градовете: Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян. Основният предмет на дейност на ДП „БГЦПО“ е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране. За да се запознаете подробно със статута и дейността на ДП „БГЦПО“ можете да погледнете в Закон за насърчаване на заетостта- чл.60а /ДВ бр.74 от 21.09.2011/ и Правилника за устройството и дейността на ДП „БГЦПО“.