bgdeen

История

Държавно предприятие “Българо-германски център за професионално обучение” клон Царево се намира в югоизточната част на Република България в град Царево, на брега на Черно море.

Българо-германски център за професионално обучение – клон Царево е създаден с германско участие по възложение на “ГОПА Консултантс” в рамките на съвместния Българо-германски образователен проект “Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта” в Република България с ПМС №30/13.02.2009г. към Министъра на труда и социалната политика в рамките на проект „Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта в РБългария”.

Със Заповед №1109/09.12.2009г., НАПОО  присъди  Лиценз № 200912808 за провеждане на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.  

От 15.03.2010 г. БГЦПО – Царево е одобрен за доставчик на услуги за обучение по професионална квалификация  и за обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” , съгласно чл.7, ал.4 на ПМС 251 / 21.10.2009 година

 

Открит е на 17 юли 2010 г.

Снимки

 dp-bgcpo-tcarevo-istoria

      С приемането на закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, със заповед № РД 01-542 / 05.07.2011г. БГЦПО – Царево работи като Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” в структурата на МТСП.

     Приоритетна задача на ДП БГЦПО – Царево е насърчаване на заетостта чрез провеждане на професионално обучение и повишаване на квалификацията на безработни и заети  лица, както обучение и консултиране на начинаещи предприемачи, малки и средни предприятия.